Uw winkelwagen is leeg.

Algemene Voorwaarden

Inleiding

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Artikel 1 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Op elk aanbod, alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van AccuReus zijn de algemene voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 2. Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor AccuReus slechts bindend, indien en voor zover deze door AccuReus uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

 3. Deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing voor bedrijven of zakelijke klanten. Hiervoor gelden de voorwaarden uitgegeven door de Koninklijke Metaalunie aangeduid als METAALUNIEVOORWAARDEN, gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Rotterdam op 1 januari 2014.

Artikel 2 definities

 1. Ondernemer:
  de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt.

 2. AccuReus:
  gevestigd te Wijchen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer KvK 14125549 handelend onder de naam AccuReus. In dit geval is AccuReus de ondernemer.

 3. Klant:
  de natuurlijk persoon die niet handelt in uitoefening van beroep of bedrijf die een overeenkomst aangaat met AccuReus.

 4. Dag:
  kalenderdag

 5. Website:
  de website van AccuReus, te raadplegen via www.accureus.nl en alle bijbehorende subdomeinen.

 6. Techniek voor communicatie op afstand:
  middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen;

 7. Overeenkomst:
  iedere afspraak of overeenkomst tussen AccuReus en de klant, van welke overeenkomst de algemene voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

 8. Algemene Voorwaarden:
  de onderhavige Algemene Voorwaarden.

 9. Bedenktijd:
  de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroeppingsrecht;

 10. Herroepingsrecht:
  de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

 11. Modelformulier voor herroepping:
  formulier gepubliceerd op de website van AccuReus waarop de klant aan kan geven dat deze gebruik wil maken van zijn herroeppingsrecht.

 12. Schriftelijk:
  onder “schriftelijk" wordt in deze algemene voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Artikel 3 Identiteit van de ondernemer

AccuReus
KvK: 14125549
BTW: NL821657677B01

e-mail: info@accureus.nl
Telefoonnummer: +31 (0) 24 - 648 60 80
Fax: +31 (0) 24 - 648 60 84

Postadres:
Postbus 3046
5902 RB, Venlo

Bezoekadres:
Chr. Huijgensstraat 26A
6603 BCE, Wijchen

Artikel 4 Totstandkoming overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant het aanbod van AccuReus aanvaardt en zij voldaan heeft aan de voorwaarden die AccuReus heeft gesteld.

 2. Indien de klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt AccuReus onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden.

 3. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de overeenkomst door de klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft AccuReus het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

Artikel 5 Registratie

 1. Om optimaal gebruik te kunnen maken van de website, kan de klant zich registreren via het registratieformulier/ de account-aanmeldmogelijkheid op de Website.

 2. Tijdens de registratieprocedure kiest de klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de website. klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.

 3. De klant dient zijn inloggegevens (zijn gebruikersnaam en wachtwoord) strikt geheim te houden. AccuReus is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een klant die zich aanmeldt op de website ook daadwerkelijk die klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de klant.

 4. Indien de klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of AccuReus daarvan in kennis te stellen, zodat AccuReus gepaste maatregelen kan nemen.

Artikel 6 Prijzen

 1. Alle prijzen op de website van AccuReus alsmede in/op andere van AccuReus afkomstige materialen zijn inclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

 2. De weergegeven prijzen op de website van AccuReus alsmede in/op andere van AccuReus afkomstige materialen zijn exclusief verzendkosten.

 3. De inhoud van de website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. AccuReus kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website alsmede in/ op andere van AccuReus afkomstige materialen ten allen tijde juist en volledig zijn. Alle prijzen en overige informatie op de website en in andere van AccuReus afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

Artikel 7 Betaling

 1. Betaling geschiedt bij het aanvaarden van het aanbod.

 2. De klant dient betalingen aan AccuReus volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de website aangegeven betaalmethoden te voldoen. AccuReus is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen.

Artikel 8 Uitvoering van de overeenkomst/ Levering

 1. AccuReus is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst.

 2. Op de website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden. Indien geen levertermijn is overeengekomen of is vermeld, dan zullen producten in ieder geval binnen 14 dagen geleverd worden.

 3. Zodra de bestelling door AccuReus is ontvangen, stuurt AccuReus de producten met inachtneming van het in lid 2 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.

 4. Indien AccuReus de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij de klant daarvan in kennis, indien mogelijk biedt zij een alternatief aan. Indien de klant geen gebruik wil maken van AccuReus haar alternatief aanbod, kan hij akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of krijgt hij de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos te ontbinden.

 5. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de klant.

 6. AccuReus raadt de klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen de bedenktijd, bij voorkeur schriftelijk te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie.

Artikel 9 Herroepingsrecht

 1. De klant heeft het recht de op afstand gesloten overeenkomst met AccuReus binnen 14 dagen na ontvangst van het product, zonder opgaaf van redenen en kosteloos te ontbinden.

 2. Binnen de in lid 1 van dit Artikel bedoelde herroepingstermijn zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan.

 3. De klant maakt aan AccuReus bekend dat deze gebruik wilt maken van het herroeppingsrecht door middel van het modelformulier op de website in te vullen of een e-mail te sturen naar: info@accureus.nl.

 4. Nadat de klant kenbaar heeft gemaakt aan AccuReus dat hij gebruik wil maken van zijn herroeppingsrecht, heeft de klant 14 dagen de tijd om het product retour te sturen aan AccuReus. De klant moet er voor zorgen dat het producten/ de producten met alle toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk – in originele staat en verpakking retour gezonden worden aan AccuReus.

 5. Nadat de klant kenbaar heeft gemaakt aan AccuReus dat hij gebruik wil maken van zijn herroeppingsrecht, verplicht hij AccuReus tot terugbetaling van de aankoopfactuur binnen 14 dagen.

 6. De kosten voor het retour zenden van het product komen voor rekening van de klant.

 7. Producten kunnen retour gezonden worden naar het volgende adres:

  AccuReus
  Chr. Huijgensstraat 26A
  6603 BC Wijchen

 8. Het herroeppingsrecht geldt niet voor producten die door AccuReus tot stand zijn gebracht overeenkomstig de specificaties van de klant.

Artikel 10 Garantie

 1. AccuReus staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat AccuReus er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

 2. Een door AccuReus, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de klant op grond van de overeenkomst al heeft en kan inroepen.

 3. Indien het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient de klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt AccuReus daarvan in kennis te stellen.

 4. Indien AccuReus de klacht gegrond acht, worden na overleg met de klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is gelijk aan de door klant betaalde prijs over het product. Dit artikel staat een beroep op eventuele schadevergoeding niet in de weg.

Artikel 11 Klachtenprocedure

 1. Indien de klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie ) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van AccuReus, dan kan hij/zij bij AccuReus per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan deze Algemene Voorwaarden.

 2. AccuReus geeft de klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn/haar klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal AccuReus binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te kunnen geven op de klacht van de klant.

Artikel 12 Persoonsgegevens

AccuReus verwerkt de persoonsgegevens van de klant conform het op de website gepubliceerde privacy beleid.

Artikel 13 Slotbepalingen

 1. Op de overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.

 2. Voor zover door Nederlands dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar AccuReus gevestigd is.

 3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

 4. AccuReus behoudt zich het recht, om deze algemene voorwaarden te wijzigen. De klant wordt hiervan in kennis gesteld.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

AccuReus
Chr. Huijgensstraat 26 A
6603 BC, Wijchen
Tel: (024)- 648 60 80
E-mail: info@accureus.nl
KvK: 14125549
BTW: NL821657677B01